• Školné


  Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 činí 600,- Kč měsíčně a je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.


  Školné se hradí na účet školy 597870227/0100, při platbě uveďte přiřazený variabilní symbol dítěte.


  Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně (jedná se o vzdělávání dětí, které v průběhu školního roku dovrší 6 let).  Stravné


  Denní částka za stravné činí 46,- Kč pro děti ve věku 3 - 6 let.


  Denní částka za stravné činí 49,- Kč pro děti ve věku 7 let a více.


  Finanční normativy - do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (září – srpen), ve kterém dosahují věku příslušné skupiny.


  Stravné se hradí na účet: 78-7790300287/0100, při platbě uveďte přiřazený variabilní symbol dítěte.


  Stravné je nutné mít uhrazené k 25. dni v měsíci na celý následující kalendářní měsíc.


  Odhlašování a přihlašování stravy je možné provádět nejpozději do 8,30 hod. den předem, a to buď telefonicky na tel. čísle 495 454 124, 725 813 429 nebo zapsáním do sešitu v MŠ (umístěn v každé šatně dětí).


  Při nedostatečném množství finančních prostředků na stravování a úhradu školného nemůže dítě do mateřské školy docházet.


  V záložce INFORMACE je mezi dokumenty vložena ke stažení směrnice o předškolním vzdělávání a směrnice o stravování s bližšími informacemi o školném a stravném.